گروهی از دانشمندان ثابت کرده‌اند که دوره چرخش 24 ساعته زمین، همانند ساعت زیستی نوعی پروتئین است و موجودات زنده هم ساعت زیستی خود را متناسب با این دوره شبانه‌روزی تطبیق می‌دهند.