شازده کوچولو گفت: من پی آدمها می‌گردم، "اهلی کردن" یعنی چه؟/ روباه گفت: "اهلی کردن" چیز بسیار فراموش شده‌ای است، یعنی "علاقه ایجاد کردن..."  ولی تو اگر مرا اهلی کنی، هر دو بهم نیازمند خواهیم شد.