براساس پژوهشی که توسط دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه فناوری نانیانگ انجام گرفته است، تحریک قشر پیش پیشانی؛ یعنی بخشی از مغز که مسئول کنترل ایده‌ها و رفتارهای پیچیده است، می‌تواند قصد ارتکاب به اعمال خشونت آمیز فرد را تا 50 درصد کاهش دهد. همچنین، استفاده از چنین تکنیکی با حداقل میزان تهاجم، که تحریک جریان مستقیم درون‌ جمجمه‌ای نامیده می‌شود، درک این موضوع را که اعمال تجاوز جسمی و جنسی از لحاظ اخلاقی اشتباه هستند را افزایش می‌دهد.