اینستاگرام مشغول آزمایش قابلیت جدیدی برای تگ کردن افراد در ویدئو است.