نامزدهای بخش سینمایی هجدهمین جشن «حافظ» معرفی شدند.