محققان آمریکایی با استفاده از رشته‌های DNA یک شبکه عصبی مصنوعی در آزمایشگاه تولید کردند که کارایی مغز را شبیه‌سازی می‌کند.