رهبران قرن آینده کسانی هستند که دیگران را قدرتمند می‎کنند.