کارشناس نجوم از امکان رصد سیاره عطارد بعد از غروب خورشید امروز خبر داد.