مدار یک مسیر است. راهی است که جسمی که حول یک جرم فضایی می چرخد آن را طی می کند. ماه در یک مدار به دور زمین می چرخد. همین الان شما در مدار هستید!