در مرحله «پیش رشد» فرایند توسعه کسب‌وکارها، آگاه‌سازی و توانمندسازی دانشجویان در زمینه‌های مرتبط با کسب‌وکار به نحوی صورت می‌گیرد، که می‌توانند به هسته‌های فناور تبدیل شوند.