برای نخستین بار در کشور،  طرح "استخراج کیتین و تولید نیمه‌صنعتی کیتوسان" ، با استفاده از پوست میگو، به‌منظور به‌کارگیری در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی  تولید شد.