کلینیک فوق تخصصی مغز و شناخت با فعالیت در دو حوزه توانمندسازی شناختی و ارائه خدمات توانبخشی شناختی با مشاوره و همکاری ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی راه‎اندازی شد.