رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سومین جلسه اعضاء هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر هیات ‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، مقرر شد فعالیت‌های حمایتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از هم تفکیک شوند.

وی افزود: بنابراین در موضوع ارائه خدمات دو نهاد معاونت علمی و صندوق نوآوری توافق شد طرح‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شوند، طبق قانون در صندوق پیگیری شوند و طرح‌هایی که برخی از ویژگی‌های شرکت بودن، خصوصی بودن و یا دانش‌بنیان شدن را ندارند، اما همچنان در حوزه فناوری های برتر هستند در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و حمایت شوند.

سلطانی گفت: در این جلسه دستورالعمل اختیارات کمیته اعتباری به منظور سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مجموعه اول سیاست‌های کلان کاری صندوق نیز مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عامل قرار گرفت تا در آینده شاهد به بار نشستن، شکوفایی و پیشرفت حوزه‌های علمی و فناوری و بوجود آمدن اقتصادی دانش‌محور و دانش‌بنیان  در کشور باشیم.

سلطانی خبر داد
تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.

خبرگزاری فارس: تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سومین جلسه اعضاء هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر هیات ‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، مقرر شد فعالیت‌های حمایتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از هم تفکیک شوند.

وی افزود: بنابراین در موضوع ارائه خدمات دو نهاد معاونت علمی و صندوق نوآوری توافق شد طرح‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شوند، طبق قانون در صندوق پیگیری شوند و طرح‌هایی که برخی از ویژگی‌های شرکت بودن، خصوصی بودن و یا دانش‌بنیان شدن را ندارند، اما همچنان در حوزه فناوری های برتر هستند در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و حمایت شوند.

سلطانی گفت: در این جلسه دستورالعمل اختیارات کمیته اعتباری به منظور سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مجموعه اول سیاست‌های کلان کاری صندوق نیز مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عامل قرار گرفت تا در آینده شاهد به بار نشستن، شکوفایی و پیشرفت حوزه‌های علمی و فناوری و بوجود آمدن اقتصادی دانش‌محور و دانش‌بنیان  در کشور باشیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000709#sthash.7rq3TBkI.dpuf
سلطانی خبر داد
تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.

خبرگزاری فارس: تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سومین جلسه اعضاء هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر هیات ‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، مقرر شد فعالیت‌های حمایتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از هم تفکیک شوند.

وی افزود: بنابراین در موضوع ارائه خدمات دو نهاد معاونت علمی و صندوق نوآوری توافق شد طرح‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شوند، طبق قانون در صندوق پیگیری شوند و طرح‌هایی که برخی از ویژگی‌های شرکت بودن، خصوصی بودن و یا دانش‌بنیان شدن را ندارند، اما همچنان در حوزه فناوری های برتر هستند در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و حمایت شوند.

سلطانی گفت: در این جلسه دستورالعمل اختیارات کمیته اعتباری به منظور سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مجموعه اول سیاست‌های کلان کاری صندوق نیز مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عامل قرار گرفت تا در آینده شاهد به بار نشستن، شکوفایی و پیشرفت حوزه‌های علمی و فناوری و بوجود آمدن اقتصادی دانش‌محور و دانش‌بنیان  در کشور باشیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000709#sthash.7rq3TBkI.dpuf
سلطانی خبر داد
تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.

خبرگزاری فارس: تفکیک فعالیت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان بین معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سومین جلسه اعضاء هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر هیات ‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، مقرر شد فعالیت‌های حمایتی بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از هم تفکیک شوند.

وی افزود: بنابراین در موضوع ارائه خدمات دو نهاد معاونت علمی و صندوق نوآوری توافق شد طرح‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شوند، طبق قانون در صندوق پیگیری شوند و طرح‌هایی که برخی از ویژگی‌های شرکت بودن، خصوصی بودن و یا دانش‌بنیان شدن را ندارند، اما همچنان در حوزه فناوری های برتر هستند در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و حمایت شوند.

سلطانی گفت: در این جلسه دستورالعمل اختیارات کمیته اعتباری به منظور سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مجموعه اول سیاست‌های کلان کاری صندوق نیز مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عامل قرار گرفت تا در آینده شاهد به بار نشستن، شکوفایی و پیشرفت حوزه‌های علمی و فناوری و بوجود آمدن اقتصادی دانش‌محور و دانش‌بنیان  در کشور باشیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000709#sthash.7rq3TBkI.dpuf