محققان مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر در راستای دستیابی به تکنیک های نوین و دانش بنیان مولدسازی و تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی که منتج به ثبت اختراع در سطح بین‌المللی شد موفق به تکثیر مولدین تاسماهی ایرانی و شیپ پرورشی شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تکثیر تاسماهی ایرانی پرورشی برای نخستین بار در بهار 1392 و سپس در بهار 1393 در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر با موفقیت انجام شده است.

در این عملیات تعداد سه عدد مولد پرورشی ماده تاسماهی ایرانی و تاسماهی شیپ مناسب از نظر شاخص GV (موقعیت هسته زایشی تخمک) و آماده تکثیر مورد تزریق هورمون های محرک گنادوتروپینی قرار گرفتند. همزمان تعداد پنج عدد مولد پرورشی نر تاسماهی ایرانی و سه عدد تاسماهی شیپ نر پرورشی نیز تزریق شدند و اسپرم با کیفیت مناسب از آنها استحصال شد.

از مجموع سه عدد تاسماهی ایرانی ماده تزریق شده مقدار 4.3 کیلوگرم و از مجموع دو تاسماهی شیپ ماده نیز چهار کیلوگرم تخمک اووله شده به روش ریز برش مجرای تخم بر و بدون کشتن مولدین استحصال شد. تخمک‌ها در هر دو گونه پس از انجام عملیات لقاح و انکوباسیون در دمای 18 درجه سانتی گراد بعد از 5 روز تفریخ شدند. درصد لقاح و انکوباسیون به ترتیب بین 94 – 76 درصد و 80 – 50 درصد تعیین شد. لاروهای حاصل اکنون در وضعیت مطلوبی در حال رشد هستند.

این دستاورد ارزشمند با توجه به بومی بودن گونه تاسماهی ایرانی در حوضه دریای خزر و نیز در معرض شدید انقراض بودن گونه تاسماهی شیپ، بسیار حائز اهمیت است به طوری که موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی، ایجاد بانک ژن و نیز توسعه آبزی پروری این گونه های با ارزش در شرایط کنترل شده و انتقال دانش بنیان یافته های پژوهشی کاربردی در کشور و حمایت از بخش های خصوصی فعال اقدام می‌کند.