ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی 30 فرصت مطالعاتی یک ساله را به دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی یا دستیاری تخصصی پزشکی اعطاء می کند که مهلت ارائه مدارک تا هشتم اسفند ماه تمدید شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به دلیل استقبال دانشجویان دکتری از30 فرصت مطالعاتی تخصیص یافته حوزه علوم و فناوریهای شناختی در ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، استفاده از این فرصت و ارائه مدارک مورد نیاز تا پایان 8 اسفند ماه 93 تمدید شده است.

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی که یکی از ستادهای 14گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد تا فرصت های مطالعاتی یک ساله ای را به دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی و یا دستیاری تخصصی پزشکی اعطا کند. این فرصتهای مطالعاتی، هزینه‌های سفر و اقامت دانشجویان را برای تکمیل تحقیقات رساله دکتری خود در یکی از مراکز تحقیقاتی برتر جهان تأمین می کند.

در صورت تصویب طرح، تحقیق اولیه در هیأت داوری ستاد، زمانی در اختیار دانشجو قرار می گیرد که طرح تحقیق به تصویب گروه آموزش مربوطه برسد و مورد تایید استاد میزبان (خارجی) قرار می گیرد که با امضاء ریاست دانشگاه و یا معاونت آموزشی به طور رسمی به ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داده می شود.

در این مرحله ضرورتی به تایید استاد راهنما یا مشاور خارجی نیست و فرصت لازم به دانشجویان منتخب برای ارتباط با اساتید خارجی و نهایی کردن طرح تحقیق ایشان داده می شود. این حمایت شامل دانشجویانی می شود که رساله خود را در راستای اولویت های توسعه علوم و فناوری‌های شناختی کشور تعریف کنند. همچنین حداکثر 30 فرصت مطالعاتی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. مدارک دریافت شده پس از این فرصت  مورد بررسی قرار نمی گیرند.