صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلاتی را در قالب دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها،‌ مشارکت، توانمندسازی و حمایت از صادرات و خدمات دانش‌بنیان و انتقال فناوری ارائه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، صندوق نوآوری و شکوفایی که ماموریت حمایت از شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان را دارد، تسهیلاتی را در قالب دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها،‌ مشارکت، توانمندسازی و حمایت از صادرات و خدمات دانش‌بنیان و انتقال فناوری ارائه می‌کند. 

مسئولان در روزهای گذشته خبرهای خوشی در رابطه با ارائه بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی دادند.

قرار است این روزها 300 میلیون دلار بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شود و برای سال آینده نیز فعلا 200 میلیون دلار پیش بینی شده است.

 انواع و نحوه ارائه تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به طور قرض‌الحسنه میان‌مدت قبل از تولید صنعتی، بلندمدت تولید صنعتی، کوتاه مدت، توسعه بازار، کمک خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و صندوق‌های پژوهش و فناوری ارائه می‌شود. 

در بخش ثبت اختراع سقف مالی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 400 میلیون ریال است که در سقف زمانی 36 ماهه و با نرخ سود 4 درصد بازپرداخت می‌شود. 

همچنین سقف مالی تسهیلات قرض‌الحسنه برای بخش نمونه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار سه هزار میلیون ریال است که در سقف زمانی 36 ماهه و با نرخ سود 4 درصد ارائه می‌شود. 

تسهیلات قرض‌الحسنه برای فعالیت‌های تجاری‌سازی در سقف مالی 500 میلیون ریال پرداخت می‌شود که بازپرداخت آن 36 ماهه و با سود 4 درصد است.

تسهیلات قرض‌الحسنه
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
ثبت اختراع 400 36 4 درصد
نمونه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار 3000 36 4 درصد
فعالیت‌های تجاری‌سازی 500 36 4 درصد

تسهیلات میان‌مدت قبل از تولید صنعتی نیز برای تجهیز کارگاه، آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی و اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان تا سقف 10 هزار میلیون ریال و با بازپرداخت 60 ماهه و نرخ سود 14 درصد، ارائه می‌شود.

انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
تجهیز کارگاه 10000 60

14

درصد

آماده‌سازی خط تولید 10000 60

14

درصد

طراحی صنعتی 10000 60

14

درصد

اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان 10000 60

14

درصد

تسهیلات بلند مدت صنعتی نیز برای هزینه سرمایه ثابت با سقف مالی 25 هزار میلیون ریال پرداخت می‌شود که بازپرداخت آن در 84 ماه و نرخ 14 درصد است. 

انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
هزینه سرمایه ثابت 25000 84

14

درصد

تسهیلات کوتاه‌مدت صندوق نوآوری و شکوفایی برای هزینه سرمایه ثابت در سقف مالی 25 هزار میلیون ریال و سقف زمانی 84 ماه با نرخ سود 14 درصد ارائه می‌شود. 

تسهیلات کوتاه مدت
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
هزینه سرمایه ثابت 25000 84

14

درصد

خریداران محصولات دانش‌بنیان می‌توانند از لیزینگ 20 هزار میلیون ریالی در سقف زمانی 36 ماه با 9 درصد سود استفاده کنند و خریداران سهام دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات 300 میلیون ریالی در سقف زمانی 12 ماه با نرخ 14 درصد استفاده کنند. 

خریداران محصولات دانش‌بنیان
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
لیزینگ 20000 36

9

درصد

 

خریداران سهام دانش‌بنیان
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 300 12

14

درصد

 

در بخش تسهیلات توانمندسازی برای کمک به اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی و کمک به حضور در جوایز ملی تسهیلاتی با سقف 20 میلیون ریال پرداخت می‌شود و در بخش کمک به اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی ممکن است به سقف 40 میلیون ریال هم برسد. 

توانمندسازی
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

کمک به اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی

ثبت‌نام 20

مشاوره40

کمک به حضور در جوایز ملی ثبت‌نام 20

خدمات تسهیلات دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها به این صورت است که برای پوشش کسر وثیقه، شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و تسهیلات ودیعه ضمانت‌نامه تا سقف 10 هزار میلیون ریال ارائه می‌شود. 

خدمات تسهیل دریافت ضمانتنامه از بانک‌ها
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

نرخ
پوشش کسر وثیقه 10000 بانک مرکزی
شرکت در مناقصه 10000 بانک مرکزی
پیش‌پرداخت 10000 بانک مرکزی
حسن انجام کار 10000 بانک مرکزی
تسهیلات ودیعه ضمانت‌نامه 10000 بانک مرکزی

بخش مشارکت و سرمایه‌گذاری در تاسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بدون سقف است. 

مشارکت(سرمایه‌گذاری)
انواع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف خروج سقف مشارکت صندوق
تاسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بدون سقف 5 ساله تا 49 درصد
طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بدون سقف - -

بسته‌های حمایتی صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان نیز در بخش قرض‌الحسنه با نمونه‌سازی با سقف سه هزار میلیون ریال در بخش سرمایه ثابت با سقف 5 هزار میلیون ریال در بخش سرمایه در گردش 2 هزار میلیون ریال است و تسهیلات توانمندسازی نیز با سقف 500 میلیون ریال و با نرخ سود 4 درصد ارائه می‌شود. 

بسته‌های حمایتی- صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان
نوع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
قرض‌الحسنه نمونه‌سازی 3000 36

4

درصد

سرمایه ثابت 5000  

14

درصد

سرمایه در گردش

2000

5000

  14 درصد
تسهیلات توانمندساز 500  

 4 درصد

 

بسته‌های حمایتی انتقال فناوری نیز به این صورت است که در بخش قرض‌الحسنه نمونه‌سازی تسهیلات با سقف سه هزار میلیون ریال و در بخش صادرات فناوری تسهیلات قرض‌الحسنه نمونه‌سازی با سقف سه هزار میلیون ریال، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با سقف 10 هزار میلیون ریال ارائه می‌شود.

بسته‌های حمایتی- انتقال فناوری
بسته حمایتی نوع خدمات

سقف مالی

میلیون ریال

سقف زمانی

(ماه)

نرخ
انتقال فناوری از خارج

قرض‌الحسنه نمونه‌سازی

 

مشارکت

3000

20000

36

4 درصد

14درصد

صادرات فناوری

قرض‌الحسنه نمونه‌سازی

 

سرمایه ثابت

 

سرمایه در گردش

3000

 

10000

 

10000

 

36

 

 

 

 

 

4 درصد

 

 

 

 

14درصد