در یک مطالعۀ کم نظیر که نتایج آن چند روز پیش منتشر شده است، اقتصاددانان آلمانی با همکاری موسسۀ نظرسنجی گالوپ، با 80000 نفر از سراسر دنیا که نمایندۀ 90 درصد جمعیت جهان محسوب میشوند، در مورد ترجیحاتشان مصاحبه کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نتایج تحقیق نشان میدهد که تفاوت در خصوصیات و ترجیحات کل انسانها در دنیا، بیشتر به تفاوت در ویژگیهای تک تک افراد  برمیگردد تا تفاوت در کشور و ملیت. یعنی در هر کشوری، هر نوع انسانی یافت میشود و نسبت دادن یک ویژگی خاص به یک فرد از یک ملیت یا کشور اشتباه خواهد بود.

  با این حال، بخش کوچکتر (اما معنی دار) از تفاوت در خصوصیات و ترجیحات انسانها به تفاوت در کشور و فرهنگ مرتبط است. مثلاً ایرانیها در مقایسه با آمریکاییها و نیز متوسط جهانی، عجول تر، ریسک پذیرتر و انتقامجوتر (negative reciprocity) هستند ولی در عوض بامرام تر (positive reciprocity) و نوع دوست تر هستند و حس اعتماد بیشتری از خود نشان می دهند.  عجول و ریسک پذیر بودن (از ویژگیهای ایرانیها) با توسعه رابطۀ منفی دارد.

این مطالعه نشان میدهد که شرایط جغرافیایی و بویژه آب و هوای منطقه با عجول وریسک پذیر بودن همبستگی زیادی دارند. این میتواند هشداری در مورد اثر تغییرات آب و هوایی خاورمیانه در منازعات اجتماعی و سیاسی باشد.

از مواردی مثل امید به زندگی کم،  نابرابریهای اقتصادی شدید، تامین اجتماعی ضعیف و ضعف نهادهای دموکراتیک میتوان هم به عنوان عامل و هم بعنوان نتیجۀ عجول و ریسک پذیر بودن اشاره کرد.  از نکات جالب این مطالعه این است که زنان و افراد باهوش، بیشتر دارای ویژگیهای مثبتی مثل صبر، مرام، نوع دوستی و اعتماد هستند.