ایرانیها با معدل هوشی ٨٤، رتبه ٥٧ جهان و در میان کشورهای بالاتر از متوسط قرار دارند.