خواننده با دیدن یک اینفوگرافی ساده در صفحه اقتصادی روزنامه به سهولت در می‌یابد که ما ایرانیان، در مصرف مواد غذایی و انرژی و آب، جزو برترین اسراف کنندگان جهانیم.