شاید خیلی از ما نویسنده ایم و خودمان خبر نداریم. نمونه اش همین آقای ژان ماری راگول است. یک گدای فرانسوی که به تازگی به باشگاه مشاهیر پیوسته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، راگول محصول ازدواجی نافرجام بود که پس از جدایی والدینش مجبور به زندگی با پدری دائم الخمر می شود. وی که تجربه یک شکست  عشقی را هم در کارنامه اش داشته با گارسونی روزگار می گذرانده اما با اخراج از رستوران محل کارش به گدایی روی می آورد.

این مرد که سابقه ۲۷ سال گدایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده! یک روز در ۴۵ سالگی تصمیم می گیرد خاطرات خود از تجربیات تلخ و شیرین گدایی در فرانسه را به رشته تحریر درآورد، و در نتیجه ۲ سال تمام هر روز صبح پیش از شروع کار روزانه اش مدتی را به نگارش خاطرات خود از شغل تگدی گری و آموزش طنازانه تکنیکهای آن میپردازد.

در فرانسه ناشران حرفه ای حاضر نمیشوند کتابی را بصورت ویرایش نشده منتشر کنند، بهمین دلیل او برای تامین هزینه ویرایش کتابش تصمیم می گیرد به مردی که هر روز از دوچرخه اش نگهبانی می کرده ماجرا را توضیح دهد و آن مرد نیز می پذیرد که در ازای نگهبانی از دوچرخه اش هزینه ی چاپ کتاب راگول را بدهد و از بخت خوشِ راگول آن مرد کسی نبود جز «ژان اوئیس دبر»، وزیر کشور پیشین فرانسه.

🎬به هرحال کتاب منتشر می شود و آقای راگول در ۴۷ سالگی به شهرتی عالمگیر دست می یابد. هرچند خودش به روزنامه لوموند گفته که از زمانی که مشهور شده کار گدایی برایش سخت تر است اما با این حال وی توانسته از درآمد فروش کتاب یک موبایل هوشمند بخرد و از طریق فیسبوک با طرفدارانش ارتباط برقرار کند. همین شهرت رسانه ای و مصاحبه های تلویزیونی باعث شده تا وی برادرش را نیز پیدا کند.

راگول هنوز هم کارتن خواب است و گویا قرار شده برخی از نهادهای حقوق بشری فکری بحال اوضاع نابسامانش بکنند.؛شاید خیلی از ما نویسنده ایم و خودمان خبر نداریم. نمونه اش همین آقای ژان ماری راگول است. یک گدای فرانسوی که به تازگی به باشگاه مشاهیر پیوسته است.

راگول محصول ازدواجی نافرجام بود که پس از جدایی والدینش مجبور به زندگی با پدری دائم الخمر می شود. وی که تجربه یک شکست  عشقی را هم در کارنامه اش داشته با گارسونی روزگار می گذرانده اما با اخراج از رستوران محل کارش به گدایی روی می آورد.

این مرد که سابقه ۲۷ سال گدایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده! یک روز در ۴۵ سالگی تصمیم می گیرد خاطرات خود از تجربیات تلخ و شیرین گدایی در فرانسه را به رشته تحریر درآورد، و در نتیجه ۲ سال تمام هر روز صبح پیش از شروع کار روزانه اش مدتی را به نگارش خاطرات خود از شغل تگدی گری و آموزش طنازانه تکنیکهای آن میپردازد.

در فرانسه ناشران حرفه ای حاضر نمیشوند کتابی را بصورت ویرایش نشده منتشر کنند، بهمین دلیل او برای تامین هزینه ویرایش کتابش تصمیم می گیرد به مردی که هر روز از دوچرخه اش نگهبانی می کرده ماجرا را توضیح دهد و آن مرد نیز می پذیرد که در ازای نگهبانی از دوچرخه اش هزینه ی چاپ کتاب راگول را بدهد و از بخت خوشِ راگول آن مرد کسی نبود جز «ژان اوئیس دبر»، وزیر کشور پیشین فرانسه.

به هرحال کتاب منتشر می شود و آقای راگول در ۴۷ سالگی به شهرتی عالمگیر دست می یابد. هرچند خودش به روزنامه لوموند گفته که از زمانی که مشهور شده کار گدایی برایش سخت تر است اما با این حال وی توانسته از درآمد فروش کتاب یک موبایل هوشمند بخرد و از طریق فیسبوک با طرفدارانش ارتباط برقرار کند. همین شهرت رسانه ای و مصاحبه های تلویزیونی باعث شده تا وی برادرش را نیز پیدا کند.

راگول هنوز هم کارتن خواب است و گویا قرار شده برخی از نهادهای حقوق بشری فکری بحال اوضاع نابسامانش بکنند.

اکبر نبوی/ روزنامه نگار و منتقد