ایران در شاخص‌های ظرفیت برای نوآوری(20 پله صعود)، کیفیت موسسات تحقیقات علمی(11 پله صعود)، تدارکات دولت در زمینه محصولات فن آوری پیشرفته(16 پله صعود) و ثبت اختراعات و برنامه های کاربردی در میلیون نفر(16 پله صعود) به ترتیب در جایگاه‌های 88، 55،50 و 84 جهان ایستاده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رکن نوآوری ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، پس از رکن محیط اقتصاد کلان بیشترین صعود را داشته و 23 پله ارتقا یافته است. برای تحلیل چرایی این صعود، در مطلب حاضر و با استفاده از شکل ذیل به بررسی تغییرات شاخص‌های تشکیل دهنده رکن نوآوری ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، در امسال و سال گذشته  پرداخته می‌شود.

بهترین رتبه ایران در شاخص در دسترس بودن دانشمندان و مهندسان با 5 پله صعود و کسب رتبه 39 جهان به دست آمده است.

بیشترین پیشرفت مربوط به شاخص هزینه  شرکت‌ها در تحقیق و توسعه است که ایران با 23 رتبه صعود در رده 66 جهان قرار گرفته است.

با وجود بهبود رتبه 11 پله ای، بدترین وضعیت ایران در شاخص های رکن نوآوری، با کسب رتبه 94 جهان، در شاخص همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه حاصل شده است.

هم‌چنین ایران در شاخص‌های ظرفیت برای نوآوری(20 پله صعود)، کیفیت موسسات تحقیقات علمی(11 پله صعود)، تدارکات دولت در زمینه محصولات فن آوری پیشرفته(16 پله صعود) و ثبت اختراعات و برنامه های کاربردی در میلیون نفر(16 پله صعود) به ترتیب در جایگاه‌های 88، 55،50 و 84 جهان ایستاده است.