نظر دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم،فناوری و اقتصاددانش بنیان