تصویب حمایت از 46 پروژه پژوهشی در آخرین جلسه شورای علمی صندوق انجام شد تا به زودی این پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شوند.

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فناوری و نوآوری، شورای علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود حمایت از 46 پروژه پژوهشی را تصویب کرد که این پروژه‌های تصویب‌شده شامل 24 پروژه پژوهشی و 22 پروژه پسادکتری است.  حوزه‌های مختلف علمی همچون پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، میان‌گروهی، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف وعلوم اسلامی و همچنین کارگروه سلامت و محیط زیست را در بر می گیرد.

همچنین از جمله دستاوردهای پروژههای مصوب مذکور می‌توان به  تعهد چاپ 46 مقالۀ  ISIدر سطح Q1، 7 مقالۀ ISI در سطحQ2 ، 10مقالۀ ISI، 6 مقالۀ ISC، 1 مقالۀ JCR، 4 مقالۀ علمی پژوهشی، 2 نرم‌افزار، 2 ثبت اختراع، 5 مورد ساخت نمونه محصول، 4 مورد دانش فنی، 1 تألیف کتاب، برگزاری 3 سمینار مردمی و 1 ارائه نقشه اشاره کرد. بیشترین مصوبات این جلسه شورای علمی به 3 کارگروه فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات و همچنین علوم پایه اختصاص داشت.