برگزاری همایش ملی فناوری‌های فرهنگی با حمایت معاونت علمی