با هدف امکان سنجی استفاده از بیو دیزل در خودروهای دیزلی و ارائه روشی مناسب برای استفاده از بیودیزل به صورت ترکیب با گازوییل، طرح پژوهشی امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در قالب این طرح پژوهشی، خودروهای دیزل سنگین، موتورهای ثابت و خودروهای غیرجادهای شناسایی و برای گروه های خودرو، روش استفاده از بیودیزل ارائه شده است.

بررسی امکان سنجی تعداد خودروهای قابل استفاده از بیودیزل در کشور و میزان کاهش آلاینده ها با استفاده از بیودیزل، بررسی هزینه های مختلف استفاده از بیودیزل نسبت به گازوییل و طراحی و ساخت دستگاه بیو دیزل نیمه پیوسته از جمله دستاوردهای طرح پژوهشی در ایران است.

به دلیل اهمیت روز افزون نقش انرژی در جهان از یک طرف و تجدیدناپذیری سوخت های فسیلی و مسائل زیست محیطی ناشی از این دسته از سوخت ها از طرف دیگر، در سال های اخیر سرمایه گذاری و مطالعات چشمگیری به منظور تامین منابع مناسبی از سوخت های جایگزین در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است.

در این میان سوخت های زیستی یکی از مطلوب ترین مواد جایگزین معرفی شده است. به عنوان نمونه، با توجه به قوانین موجود، اتحادیه اروپا موظف شده است تا سال 2020 در حدود 22% از سوخت های مصرفی در موتور خودروهای خود را از طریق سوخت های زیستی تامین کند.

خودروهای استفاده کننده از بیودیزل آلاینده های کمتری را نسبت به دیزل نفتی به محیط انتشار می دهند، اگرچه میزان مسافتی که به ازای مصرف هر گالن سوخت می پیمایند کمتر است. مشکلات عمده موجود در جهان در استفاده از موتورهای احتراق داخلی )درون سوز( تا به امروز بر روی پاکیزگی محیط زیست، گرمایش زمین و اقتصادی بودن مصرف سوخت بوده است. غلبه بر این مشکلات به طراحی های جدید، تحقیقات و تکنولوژی برای یافتن طرح جدید، تولید موتور جدید یا تغییر ترکیبات برای استفاده از سوخت جایگزین به جای گازوئیل و بنزین، تولید و استفاده از موادی که به محیط زیست آسیب نرسانند و دارای قدرت و بازده بالایی در مصرف باشند، نیاز دارند.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به مرور و بررسی اهمیت سوخت های زیستی به طور خاص بیودیزل پرداخته شود و جایگاه کشورمان در این صنعت در مقایسه با کشورهای پیشگام مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در انتها پیشنهاداتی را برای تولید بیودیزل با توجه به شرایط آب و هوایی، کشاورزی و الگوی مصرف ارایه می شود.