بازنگری تعرفه واردات تجهیزات تجدیدپذیر متناسب با دستورالعمل بومی‌سازی تجهیزات ماده 61 با همکاری ذی‌نفعان اصلی در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در حوزه تجدیدپذیر تعرفه واردات تجهیزات تجدیدپذیر است. بر اساس مطالعات انجام شده برای توسعه یک فناوری تعرفه گمرکی محصولات باید به صورت دینامیک با سطح توانمندی داخلی کشور تغییر کند.

برای حرکت در این مسیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی اقداماتی را انجام داده است. در این راستا سال گذشته دستورالعمل ماده 60 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف در جلسات متعددی با حضور صاحب نظران صنعتی و دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین شد. در این جلسات حوزه های مختلفی انرژی های بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی بررسی شد.

یکی از اهداف دستورالعمل این است که با قرار دادن مشوق های مالی مناسب سطح توانمندی کشور در هر یک از حوزه ها متناسب با زمان افزایش پیدا کند. در این میان در صورتی که تعرفه های گمرکی به صورت هوشمندانه و برنامه ریزی شده با گذشت زمان تغییر کند تاثیر به سزایی در تحقق توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش توانمندی های داخلی دارد.