صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برنامه‌ای تدوین کرده است تا صورت پروژه‌های پژوهشی انجام شده توسط پژوهشگران بر اساس نیاز و تقاضا سازمان و نهادهای متقاضی در اختیارشان قرار داده شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، رشته های مرتبط با علوم انسانی در مقایسه با دو دهه گذشته گسترش قابل توجهی یافته است. خوشبختانه ظرفیت چشمگیری برای توسعه رشته های علوم انسانی در کشورمان ایجاد شده است، به گونه ای که روند رو به توسعه آن، منجر به تخصصی شدن اغلب این رشته ها شده است در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی نیز بررسی پروژه های پژوهشی براساس حوزه های الویت دار و با بهره گیری از تاکیدهای اسناد بالا دستی انجام می شود. البته برای تحقق این امر برنامه ای تدوین شده است که از ویژگی های آن توجه ویژه به عرضه و تقاضا است بدین صورت پروژه های پژوهشی توسط پژوهشگران انجام و بر اساس نیاز و تقاضا سازمان و نهاد های متقاضی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برای حمایت از انجام طرح های پژوهشی محققان در سراسر کشور دارای کارگروه های متعددی است که هر یک حوزه ای از علم و فناوری را شامل می شود.  کارگروه علوم انسانی، مطالعات علم و فناوری نیز یکی از کارگروه های 16گانه صندوق است که طرح های ارسالی از سوی پژوهشگران را با برگزاری جلساتی داوری می کند. در صورت تایید طرح و تصویب نهایی در کمیته تخصصی صندوق حمایت از آن برای اجرایی شدن عملی می شود.

این کارگروه در آخرین جلسه خود 25 پروژه دریافتی از پژوهشگران را بررسی کرد و از این تعداد 6 پروژه، برای تصویب کمیته تخصصی به تائید اعضای کارگروه رسید.  همچنین کارگروه علوم انسانی، مطالعات علم و فناوری صندوق متشکل از استادان و اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که هر کدام، عهده دار بررسی طرح های پژوهشی دارای ایده های مرتبط هستند.