تولید تجهیزات استریل بخاردریافت
مدت زمان: 16 دقیقه 53 ثانیه