کانون پتنت در اقدامی به فعال‌سازی57 دفتر مالکیت فکری در دانشگاه‌های سراسر کشور کمک کرد تا روند ثبت بین‌المللی اختراع پژوهشگران ایرانی سرعت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ کانون پتنت تمام کوشش خود را برای حمایت از ثبت بین المللی اختراع انجام می دهد. علاوه بر حمایت 90 درصدی از ثبت اختراع در دفاتر مالکیت فکری اروپا، امریکا، چین و سایر کشورها کانون برای تسهیل حرکت در این مسیر اقدامات دیگری نیز انجام داده است.

بنابراین کانون در اقدامی کمک به فعال‌سازی دفاتر مالکیت فکری در دانشگاه ها کرده است. این دفاتر با برگزاری کارگاه های تخصصی در این حوزه و اطلاع رسانی روند فعالیت مخترعان را بهبود می بخشند. تا کنون 57 دفتر در دانشگاه های سراسر کشور راه اندازی شده است. دانشگاه هایی همچون تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، پارک علم و فناوری یزد، پارک علم و فناوری استان فارس و تبریز با تاسیس این دفاتر در حوزه ثبت بین المللی اختراع مشغول فعالیت هستند.

البته وجود این دفاتر در دانشگاه ها نوعی فعالیت ترویجی نیز محسوب می شود و فرهنگسازی در این حوزه را به دنبال دارد. پژوهشگران در این دفاتر با فعالیت های کانون آشنا می شوند تا برای ثبت بین المللی اختراع خود اقدام کنند. بنابراین شناسایی پتانسیل ها و مخترعان و کمک به پر کردن و نگارش درخواست با حضور این دفاتر در دانشگاه ها سرعت می گیرد. یک اقدام دیگر کانون راه اندازی دفاتر تجاریسازی است که تا کنون در دانشگاه های شریف و امیرکبیر این اتفاق رخ داده است.