با هدف سیاستگذاری در امر توسعه آزمون‌های ارزیابی شناختی در سطح کشور و به منظور آشنایی درمانگران، پژوهشگران و سازمان‌‏ها با این آزمون‏‌ها بانک اطلاعات آزمون‏‌های ارزیابی شناختی ایجاد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، ارزیابی شناختی با کاربرد های بسیار در حوزه سلامت  و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و سایر زمینه ها  به سنجش عمیق مهارت‏ ها و توانایی‏ های مرتبط با عملکرد مغز ارتباط دارد و عملکرد ها ی مغز موضوعات مرتبط با توجه، حافظه، استدلال، حل مسأله، تصمیم گیری، زبان، هوش را در بر می گیرد.

در میان روش‏‏ های مختلف ارزیابی عملکرد شناختی مغز، نتایج آزمون‏ های ارزیابی شناختی به خاطر ویژگی‏ های روان سنجی مناسب، عینی بودن و سهولت اجرا، قابل اعتماد و پایا هستند و استفاده از این آزمون‏ ها در حوزه‏ های مذکور نشانگر اهمیت و ضرورت استفاده از آنها است.

در اختیار داشتن اطلاعات آزمون‌‏ها جهت سنجش قابلیت ‌ها و کاستی‌های شناختی می‏تواند برای پژوهشگران، درمانگران و سازمان‏ های مربوطه کمک کننده باشد.

توانایی های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی‌ها را در بر می‌گیرد و نقص درکارکردهای شناختی با اثر منفی بر عملکردهای روزانه و افت کیفیت زندگی می‌شود. یکی از ابزارهای کارا و معتبر برای سنجش میزان توانایی شناختی فرد استفاده از آزمونهای ارزیابی شناختی است.

با ایجاد بانک اطلاعات آزمون های شناختی، یافته ها و اطلاعات بیش از 350 آزمون ارزیابی شناختی موجود درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری ‏های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جمع آوری و در سایت این ستاد بارگذاری و قابل دستیابی است.