تهیه مدلی سه بعدی و واقعی از پوست زنده و رگ های خونی موجود در آن یکی از آرزوهای محققان است که با پیشرفت فناوری سرانجام محقق شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  به نقل از نیواطلس، پژوهشگران برای اولین بار موفق به چاپ سه بعدی پوست زنده و رگ های خونی موجود در آن شده اند.

اگر چه پیش از این چاپ سه بعدی پوست زنده بدن که از سلول های زنده تشکیل شده باشد، ممکن شده بود اما پوست های مذکور فاقد رگ های ناقل خون بودند. لذا پوست های یادشده بعد از مدتی از بین می رفتند و قابلیت استفاده طولانی مدت را بر روی بدن بیماران نداشتند.

اما محققان آمریکایی سرانجام با ترکیب دو نوع سلول زنده بدن موفق به تولید محصولی موسوم به جوهر زیستی شدند که با چاپ آن در درون ساختار پوست تولید شده با چاپگر سه بعدی می توان رگ های خونی را بازسازی کرد.

برای تکمیل این فرایند سلول های اندوتلیال انسان - که در درون رگ های خونی وجود دارند - و نیز سلولهای پیرسیت – که به دور سلول های اندوتلیال کشیده می شوند -  به شیوه ای بازتولید و به این مجموعه اضافه شدند.

این محصول جدید بعد از گذشت چند هفته قابلیت خود را نشان داد و رگ های خونی موجود در آن رشد کرده و با موفقیت برای التیام زخم بدن یک موش به کار گرفته شد. در نهایت رگ های خونی این پوست جدید با رگ های خونی واقعی بدن موش ارتباط برقرار کردند و بعد از گذشت چهار هفته زخم اولیه التیام یافت.

محققان می گویند با تکمیل این روش می توان از آن برای تسریع پیوند زدن ارگان های حیاتی به بدن انسان نیز استفاده کرد.