کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی در دبیرخانه شورای عالی فضایی تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از سازمان فضایی ایران، جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت مخاطرات طبیعی با حضور نمایندگان سازمان های مختلف مرتبط با مدیریت مخاطرات طبیعی در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد.

در این جلسه فرآیند همکاری های بین سازمانی در مورد هر کدام از مخاطرات به صورت جداگانه تعریف شد.

همچنین لزوم برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز دستگاه ها در مدیریت مخاطرات طبیعی با استفاده از فناوری فضایی و نیز حمایت از کسب و کارهای فضاپایه توسط اعضای کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.