سازمان فضایی ایران در تحقیقی با استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری و فناوری سنجش از دور، لکه های نفتی را در خلیج فارس شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شناسایی و پایش لکه های نفتی برای مناطق نفت خیز به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این پدیده ها با فناوری سنجش از دور و با کمک داده های راداری قابل شناسایی هستند.

فناوری سنجش از دور با کمک داده های راداری می تواند به کمک پایش لکه های نفتی در مناطق نفت خیز بیاید و با متد های سنجش از دور خاص، این پدیده را شناسایی کند. از این رو اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در تحقیقی با استفاده از داده های راداری ماهواره سنتینل ۱ به این موضوع پرداخته است.

یکی از مزایای فناوری سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری، امکان تصویر برداری در تمام مدت شبانه روز و در هر شرایط آب و هوایی است.

عوامل بسیاری روی قدرت سیگنال راداری باز پخش شده تأثیر می گذارند. بازتاب سیگنال تابش شده در تصاویر ماهواره ای راداری نسبت به زبری و جهت گیری عوارض سطح زمین بسیار حساس است. از آنجایی که لکه های نفتی روی زبری سطح دریا تاثیرگذار هستند و حالت آینه ای عمل می کنند که سبب کاهش پراکنش سیگنال رادار می شود، بنابراین منجر به ایجاد مناطق تاریک در تصویر ماهواره ای راداری می شوند که با سطح آب اطراف آن ایجاد تمایز می کند.

این موضوع عامل اصلی در تشخیص لکه های نفتی با استفاده از تصاویر راداری است.

در تحقیق سازمان فضایی ایران با استفاده از تصویر ماهواره ای راداری Sentinel-۱ که در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ از خلیج فارس و محدوده جزیره خارک و میدان نفتی ابوذر اخذ شده است، چندین لکه نفتی قابل مشاهده است که در تصویر پایین با کادرهای قرمز رنگ نشان داده شده اند و در نمای نزدیکتر هر یک از این کادرها، جزئیات دقیق تری از لکه های نفتی قابل تشخیص است.

در کادرهای ۱، ۲ و ۳ لکه هایی با طول بیش از ۲۰ کیلومتر شناسایی شده اند.