سعید کرمی گفت: همه تلاش خود را می کنم که مفاهیم حوزه علم و فناوری را طوری عرضه کنم که کودکان و نوجوان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، توجه به قشر نوجوان و داشتن نگاهی بلندمدت به نیازهای تربیتی و آموزشی آنها به ویژه در زمینه فراگیری مهارت هایی که برای زندگــی در دنیای امروز مورد نیاز این دسته از مخاطبان رسانه ملی است همیشه از دغدغه های شبکه های مختلف سیما بوده است. بر این اساس، این روزها در گروه کودک و نوجوان شبکه دو مسابقه ای طراحی شده که به صورت خاص بر مهارت افزایی، راه اندازی کسب و کارهای نوین و کارآفرینی تمرکز دارد. با این رویکرد و با توجه به شعار سال مبنی بر ســال «جهش تولید» و توجه ویژه به توسعه کارآفرینی و گسترش کسب و کارهای نوپا مسابقه تلفنی »کار و پله» نزدیک به یک ماه است که یکشنبه و سه شنبه هر هفته حوالی ســاعت 15:30 از شبکه دو پخش می شود؛ مسابقه ای که شرکتکنندگان آن نوجوانانی از همه نقاط ایران هستند و البته خانواده های این نوجوانان نیز خواستار حضور در مسابقه اند. در ادامه و در گفت‌وگو با مجری این مسابقه، از نحوه اجرا و رویکرد ویژه این رقابت آگاه می شوید.
اجرای این مسابقه با توجه به تخصصی بودن موضوع آن و همچنین ارتباطی که در حوزه اجرا باید با قشر مخاطب برنامه یعنی نوجوان برقرار شود، نیاز به تمهیدات ویژهای داشت. سعید کرمی که اجرای «کار و پله«  را برعهده دارد؛ در این باره اظهار داشت: اجرای مسابقه کار و پله با توجه به موضوع خاص آن که در حوزه علم و فناوری قرار می گیرد علاوه بر داشــتن شاخصه های معمول مجریگری به تخصص و دانش الزم در این حوزه نیز نیاز دارد.
کرمی که تجربه اجرا در برنامه نســیم دانش را نیز در کارنامه خود دارد به تجربه مطبوعاتی و خبری خود در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: مجری اگر تخصص لازم را در حوزه موضوعی برنامه داشته باشد از این منظر برای ارتباط برقرار کردن با نوجوان مسیر دشواری را پیش رو ندارد، ولی اجرا در حوزه نوجوان ظرایفی دارد که باید از آنها آگاهی داشت.
 وی درباره تجربه اجرایش در این مسابقه توضیح داد: اصوال حوزه علم و فناوری حیطه ویژهای است و وقتی بخواهید سخت خبر را قابل فهم کنید کار راحتی نیست. چون واژه ها و مفاهیم طوری نیستند که بشود با آنها ساده انگارانه برخورد کرد. در اینجا نقش مجری می تواند متمایز باشد؛ البته به نوعی هم تهدید محسوب می شود هم فرصت.
وی افــزود: این طور که از نظرات دیگران برمی آید لطف خدا شــامل حالم بوده و اجرا در این حوزه برای من فرصت بوده، زیرا تا جایی که توانسته ام از سابقه روزنامه نگاری خود استفاده کرده و کوشیده ام این مفاهیم را به صورت عامه فهمتری منتقل کنم. اما دقیقا به خاطر نقش پررنگ مجری در این برنامه ها، درصورت خطا ممکن است باعث شود که برنامه دیده نشود. اگر نتوانید این مرز باریک را به خوبی ترسیم کنید عملا مخاطب خود را که کودکان و نوجوانان هستند از دست خواهید داد.
 تلاش من انتقال صحیح مفاهیم حوزه علم و فناوری است
مجری مسابقه «کار و پله» ادامه داد: همه تلاش خود را می کنم که مفاهیم حوزه علم و فناوری را طوری عرضه کنم که کودکان و نوجوان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. حتی اگر مخاطب اصلی ما بزرگساالن بودند (هرچند هم اکنون هم بخش زیادی از مخاطبان مسابقه کار و پله خانواده ها هســتند)باز هم کار ما دشوار بود، چون اصولا این حوزه از آن میدان‌هایی نیست که خیلی بشود در آن برنامه عامه پسند ساخت، مگر اینکه از برخی فنون وشگردها بهره برد که استفاده از آنها با توجه به برخی محدودیت‌ها فعال امکانپذیر نیست.
وی درباره اســتفاده از زبان کودکان در اجرای این مســابقه توضیح داد: پس از مشورت با تهیه کننده تصمیم گرفتیم در ارتباط با کودکانی که به نوعی می توان آنها را نخبه نامید خیلی از زبان کودکان استفاده نکنیم. به هر حال وقتی کسی در سنین پایین به حوزه کسب و کارهای نوین علاقه مند می شود نگاه متفاوتی دارد و مطالعاتش هم گستردهتر از همساالنی است که هنوز این مسائل برایشان دغدغه نشده است
.
کودکانی بزرگ اندیش؛ مخاطبان اصلی «کار و پله»
کرمی توضیح داد: معمولا این قشر از کودکان و نوجوانان مطالعات وســیعی دارند و خیلی نمی شود مثل سایر برنامه های کودک با لحنی ساده با آنها صحبت کرد، زیرا تجربه نشان داده که اتفاقا این دســته از بچه ها تمایل دارند با آنها جدیتر صحبت شود.
تجربه من در المپیاد علمی کشــور که مجری آن بودم نیز این اســت که حتی 9و 10 ساله های این حوزه هم کودکانی بزرگ اندیش هستند. کافی اســت در گفت وگو با آنها به لحن محاوره نزدیک شد تا کودک و نوجوان راحتتر ارتباط بگیرد یا از مثالهایی استفاده کرد که قابل فهم تر هستند.
 دختران پیشروتر از پسران در حوزه کارآفرینی
کرمی با اشــاره به شرکت کنندگان این مسابقه گفت: در این مســابقه شرکت کنندگان هم دختر هستند و هم پسر. وقتی به کســب و کارهای نوپای موفق ایرانی نگاه میکنیم میبینیم که هیئت مدیره و بنیانگذاران آنها اکثرا از بانوان هســتند و تجربه من در این چند ســال فعالیتم در این حوزه نشان داده هر چند آقایان نمایان ترند، بانوان خطرپذیرترند و برنامه ریزی، پشتکار و دقت بیشتری دارند که همه اینها از ویژگی هایی اســت که در کسب و کارهای نوپا تمایز ایجاد می کنند
.
مجری «نسیم دانش» ادامه داد: در برنامه های تخصصی یک ِ مجری صرف بودن کارساز نیست و یک متخصص بدون وارد بودن به فن اجرا هم موفقیتی به دســت نخواهد آورد. تسلط بر اجرا و داشــتن دانش و تخصص هر دو برای چنین برنامه های الزم و ملزوم یکدیگرند
. وی از مورد خاص یک کودک شش ساله که در حوزه روباتیک فعالیت میکــرد، نام برد و گفت: این مورد خاص در ذهنم ماند. کسی که توانســته بود اندیشه خود را عملی کند. من به عنوان مجری حداقل پنج دقیقه ایستادم تا این کودک فکر و طرحش را توضیح دهد.
وی در پایــان افزود: همانطــور که بعضی خانواده ها تصمیم میگیرند فرزندشان را در کلاس فوتبال ثبت نام کنند خانوادهای که فرزندش را در این حوزه حمایت می کند قطعا علاقه مند به این حوزه است. چون بدون تعارف کودک در سنین پایین مواجه های با این حوزه ندارد و این علاقه مندی از هدایت و حمایت خانواده به دست می آید. گرچه والدین باید بسیار تیزهوش هم باشند، زیرا اگر حوزه علاقه‌مندی فرزندشان را به خوبی نشناسند در سنین بالاتر فرزندشان با سرخوردگی مواجه خواهد شد.
منبع: هفته نامه داخلی صدا و سیما