برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی از میان ۷۷۳ مرکز معرفی شدند. شاخص‌های عمده تولید علم این مراکز نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۷۳ مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی مراکز تحقیقات مصوب تا پایان سال ۱۳۹۷ در این ارزیابی شرکت کرده‌اند که این تعداد نسبت به سال ۹۷ بیش از سه درصد و نسبت به ارزشیابی ۹۴ بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.

این ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور را در دو حیطه بالینی و بیومدیکال را مورد ارزیابی قرار داده است. در ارزشیابی سال ۱۳۹۸، مراکز تحقیقاتی در قالب ۶ گروه مستقل با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در میان مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه مستقل تعداد ۲۹ مرکز تحقیقاتی بالینی و ۲۳ مرکز تحقیقاتی بیومدیکال ارزیابی شدند.

همچنین در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف بودجه مستقل، تعداد ۲۷۱ مرکز بالینی با بیش از پنج سال فعالیت، تعداد ۱۳۱ مرکز بالینی با یک تا پنج سال فعالیت، تعداد ۲۳۱ مرکز بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت و تعداد ۸۸ مرکز بیومدیکال با یک تا پنج سال فعالیت مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

محورهای ارزشیابی سال ۱۳۹۸ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

محور تولید علم: برونداد پژوهشی مرکز تحقیقات شامل: تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه‌های Pub Med ،ISI و Scopus به تفکیک نوع مقالات و با لحاظ کردن ضرایب امتیازات، کتب نمایه شده در پایگاه Scopus و ISI، خلاصه مقالات نمایه شده در پایگاه‌های Pub Med ،ISI و Scopus است.

مقالات: مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد نشریات برتر هر رشته بر اساس گزارش Cite Score، تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات با همکاری بین‌المللی، تعداد استنادات در سال ۲۰۱۹ به مقالات منتشر شده سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بر اساس پایگاه استنادی Scopus و شاخص H پنج ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۹) مرکز تحقیقات بر اساس پایگاه استنادی Scopus

در گزارش ارزشیابی سال ۱۳۹۸ استخراج اطلاعات مربوط به انتشار مقالات، ارائه خلاصه مقالات و کتاب‌های نمایه شده در پایگاه‌های Pub med ،ISI و Scopus در نیمه اول مهرماه سال جاری به جهت ایجاد پوشش حداکثری پایگاه‌های مربوطه و رعایت عدالت جهت تمامی مراکز تحقیقات علوم پزشکی صورت گرفته است.

این ارزیابی توسط سامانه ارزشیابی پژوهشی و نرم افزارهای مربوطه با نظارت کارشناسان ستادی واحد نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است.

علاوه بر استخراج تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقاتی، انواع مقالات نیز تفکیک شده و با ضریب مشخص محاسبه شده‌اند. مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و جعلی (Black list) مربوط به سال ۲۰۱۹ و مقالات رد شده (Retracted) از لیست مقالات مراکز تحقیقات حذف شده‌اند.

مقالات منتشر شده در مجلات Q۱ بر اساس لیست منتشر شده از پایگاه Cite Score مربوط به سال ۲۰۱۸ استخراج و شمارش شده‌اند.

رشد ۱۲ درصدی میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز بر اساس پایگاه‌های ISI و Pub med ،Scopus

نتایج ارزیابی نشان داد میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز، بر اساس سه پایگاه ISI و Pub med ،Scopus در سال ۲۰۱۹ عدد ۳۸ مقاله بوده که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد رشد داشته است.

سهم مقالات منتشر شده مراکز تحقیقات به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۷۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال گذشته معادل ۸.۱ درصد کاهش داشته است. مراکز تحقیقات بیومدیکال با بیش از ۵ سال فعالیت بیشترین مشارکت (۳۸ درصد) را در انتشار این مقالات داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۸ تعداد کل مراکز بالینی شرکت کننده در ارزیابی ۴۳۱ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۳ هزار و ۷۶۵ مقاله و ۱۰ هزار و ۳۶۰ مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۳۲ و ۲۴ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴ و ۲۰ درصد رشد داشته است.

در این سال تعداد کل مراکز بیومدیکال شرکت کننده در ارزیابی ۳۴۲ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۵ هزار و ۹۱۰ مقاله و ۱۲ هزار و ۷۴۹ مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۴۷ و ۳۷ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۵ و ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.

سهم مراکز دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی و بیومدیکال با ۵۲ مرکز) در انتشار مقالات ۱۵ درصد برآورد شده که این مقدار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است.

در گروه بالینی با بیش از پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۳۳ مقاله است، این عدد در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت ۴۹ مقاله است.

در گروه بالینی با یک تا پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۲۰ مقاله است و در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت نیز متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز ۲۵ مقاله است.

بررسی نتایج بیانگر آن است که به طور متوسط ۸۱.۴ درصد مقالات منتشر شده در مراکز تحقیقات از نوع اصیل بوده که این مقادیر در خصوص مقالات نوع مروری (۱۵.۰ درصد)، مقالات Editorial (۰.۰۶ درصد)، مقالات Letter (۱.۷ درصد) و مقالات Case report (۱.۱ درصد) است.