حمابت از ثبت اختراع یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. تا کنون 177 اختراع با حمایت کانون در ادارات ثبت اختراع بین‌المللی ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و عدم افشای نتایج با ارزش تحقیقات از مزایای ثبت اختراع است. اقدامی که مسیری سخت دارد. از این رو کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت 90 درصدی خود در این مسیر همراه پژوهشگران، فناوران و شرکت های دانش بنیان است.

پس از ارسال طرح مراحل ارزیابی در کانون برای احراز شرایط لازم برای حمایت ثبت اختراع خارجی آغاز می شود. در گام نخست نحوه تنظیم تقاضانامه و الزامات رسمی با در نظر گرفتن قوانین دیگر کشورها ارزیابی می شود که به آن بررسی شکلی می گویند. پس از آن اختراع بررسی ماهوی می شود. در این بخش بررسی شرایط محتوایی اختراع که از طریق مقایسه با دانش پیشین سنجیده می شود.

بر این اساس تا کنون 2 هزار و 342 درخواست به کانون ارسال شده و از این تعداد 391 پرونده در ارزیابی محتوایی تایید شده است. در نهایت نیز با حمایت کانون 177 اختراع تا کنون گرنت شد و مسیر تبدیل ایده به محصولی ایران ساخت را هموار کرد.