وضعیت بارش متوسط ماهانه استان‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ با استفاده از داده‌های ماهواره‌های سنجش از دور بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران وضعیت بارش متوسط ماهانه استان‌های کشور را با استفاده از GPM طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌ها مربوط به درصد تغییرات بارش متوسط ماهانه استان‌های کشور در بازه زمانی اول مهر تا اول خرداد در سال‌های (۱۳۹۹-۱۳۹۸) و (۱۴۰۰-۱۳۹۹) است.

داده‌های ماهواره‌های سنجش از دور نشان می‌دهد که میزان بارش در کل کشور در بازه‌های زمانی اعلام شده طی دو سال به میزان ۴۹ درصد کاهش داشته است.

نمودارهای زیر روند تغییرات بارش در کل کشور را در بازه‌های زمانی سال ۹۸ تا ۹۹ و ۹۹ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

بررسی داده های ماهواره ای از وضعیت بارش در کشور

بررسی داده های ماهواره ای از وضعیت بارش در کشور

میزان تغییرات بارش برای استان‌های کشور در جدول زیر آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر کل استان‌های کشور (به غیر از آذربایجان شرقی) با کاهش بارش مواجه بوده‌اند. بیشترین میزان کاهش رطوبت خاک در دوره فوق مربوط به سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان به ترتیب به میزان ۹۲، ۸۱ و ۷۲ درصد است.

بررسی داده های ماهواره ای از وضعیت بارش در کشور