با تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌ های مستقر در پارک ‌های علم و فناوری، هزینه جاری شرکت های مستقر کاهش می ‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تا پیش از این مصوبه، پارک ‌های علم و فناوری، به ویژه آن دسته ‌ای که اقدام به واگذاری اراضی به شرکت ‌ها و موسسات فناور می ‌کردند، نسبت به دریافت خدمات شهری و تامین زیرساخت‌ های لازم برای فعالیت شرکت‌ ها با مشکل تامین اعتبار مواجه بودند اما اکنون و با تصویب این آئین نامه، این ۴ درصد عوارض شهرداری، به خود پارک مسترد می‌ شود.

این ۴ درصد از مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ ها بود که بر اساس تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌ های فناور مستقر در پارک‌ های علم و فناوری، به این کسب‌ و کارها اختصاص خواهد یافت تا به صورت غیرمستقیم، صرف توسعه زیست ‌بوم فناوری و نوآوری ‌شود.

 

در خدمت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها

سهم این عوارض زمینه ‌ساز کاهش هزینه شرکت‌ های فناور دارای مجوز فناوری از پارک ها خواهد شد.در این آئین ‌نامه، عوارض ارزش افزوده شرکت‌ های فناور مستقر در هر پارک که ماهانه توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت می‌ شود، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هر یک از شرکت ‌های فناور مستقر در پارک ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه ‌داری کل کشور افتتاح می‌ شود، به صورت صد درصد به ترتیب فهرست‌ های ارسالی از سوی شرکت‌ های یاد شده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌ های مستقر در پارک‌ های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمینه را برای اختصاص این سهم به رونق زیست بوم نوآوری و فناوری فراهم می ‌کند.