ضرورت توسعه فناوری سلول‌های بنیادی سبب شده تا در 4 سال، تعداد طرح‌های این حوزه، با رشد بیش از سه‌برابری، از 108 طـرح بـه 366 طـرح برسد.

 

حوزه آموزش، پژوهش و توســعه منابع انســانی، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی بر آن متمرکز شده است.

این حوزه تلاش دارد تا با رایزنی و مشــارکت دو وزارتخانه بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه ایجاد و توسعه رشته مقاطع ذیربط، حمایت از طرح‌ها و ایده‌های پژوهشــی، بسترسازی جهت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی مناسب به منظور تقویت ســرمایه انســانی متبحر در حوزه دانش راهبردی پایه و بالینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را فراهم آورده و دانش و منابع انسانی مورد نیاز کشور را برای 10 سال آینده تامین کند.

 

تبیین نقشه راه جدید

تا پیش از استقرار مدیریت جدید ستاد در سال ۱۳۹۴، سه حیطه آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی در قالب سه کمیته مجزا راهبری می‌شده است که پس از آن، براساس نقشه راه و اهداف مندرج در برنامه

راهبردی ده‌ساله تدوین‌شده توسط مدیریت جدید، فعالیت‌های آنها به صورت متمرکز و تحت عنوان مدیریت آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، تعریف شده است.

 

7320 نفـر - سـاعت داوری

در سـال 1395 کلیـه طرح‌هـای تصویـب شـده طـی سـال‌های گذشـته سـاماندهی شد. مطابـق آمـار، طـی سـال‌های1393 تا 1399، تعـداد 524 طـرح، مـورد حمایـت سـتاد قـرار گرفته اسـت.

در ایـن میان، تعـداد طرح‌هـای اختتام‌یافته، رشـد قابـل توجهـی داشـته و از 108 طـرح در سـال 95 بـه 366 طـرح تـا پایـان سـال گذشته افزایش یافته اسـت. تا به ثمرنشسـتن این طرح‌هـا 7320 نفـر - سـاعت داوری صـورت پذیرفتـه و مقـالات متعـدد پژوهشـی و مـروری در زمینـه سـلول‌های بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی در مجلات معتبـر بین‌المللـی بـه چـاپ رسـیده و دانشـجویان متعـددی از مقاطـع مختلـف تحصیلات تکمیلـی، فارغ‌التحصیـل شده‌انـد.

از جملـه طرح‌های مصوب ملـی کـه بـا رویکـرد توزیـع عادلانـه منابع در کشـور صـورت پذیرفته اسـت، حمایت از تاسـیس و راه‌اندازی مراکز جامع سـلول‌های بنیادی و پزشـکی بازسـاختی بوده کـه هم‌اکنون در مرحله اجرا، نظـارت و ارزیابـی است.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری