فناوری سنجش از دور توانایی شناسایی میزان گردوغبار را دارد و با توجه به افزایش این پدیده درکشور طی هفته های اخیر، سازمان فضایی ایران از داده های ماهواره برای پایش گرد و غبار استفاده کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پایش ماهواره‌ای گرد و غبار در کشور از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ اردیبهشت ماه بر مبنای داده‌های ماهواره‌های سنجشی به دست آمده است.

فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی شناسایی میزان گرد و غبار اتمسفر را دارا دارد و سازمان فضایی ایران با استفاده از این فناوری به بررسی وضعیت گرد و غبار در سطح کشور در روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه جاری پرداخته است.

طبق داده‌های ماهواره‌ای متئوست که مربوط به تاریخ ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی است، پدیده گرد و غبار در بخش‌های جنوب غربی و غربی کشور دیده شده است که بیشترین غلظت گرد و غبار در ساعت ۰۷:۳۰ بوده است و در ساعت ۱۲:۳۰ از شدت آن کاسته شده است. این تصاویر منشأ این گرد و غبار را بیابان‌های سوریه اعلام کرده است.

پایش ماهواره‌ای گرد و غبار کشور در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز که با استفاده از تصاویر ماهواره ترا سنجنده مادیس به دست آمده است نشان می‌دهد که پدیده گرد و غبار در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.

پایش ماهواره‌ای گردوغبار در کشور با فناوری سنجش از دور

داده‌های ماهواره‌ای از ماهواره سنجشی متئوست که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به دست آمده است منشأ پدیده گرد و غبار در جنوب غربی و غرب کشور را شمال شرق بیابان‌های عربستان اعلام کرده است.

میزان گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای متئوست به دست آمده است که میزان گرد و غبار در نواحی غربی و جنوب غربی را بیشتر از سایر استان‌ها نشان می‌دهد. با توجه به بررسی‌های تصاویر ماهواره‌ای منشأ گرد و غبار نواحی مرکزی عربستان است و همچنان ادامه دارد.

با توجه به بررسی تصاویر ماهواره‌ای Aqua/MODIS نیز در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه جاری، در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه پدیده گرد و غبار مشاهده می‌شود.

پایش ماهواره‌ای گردوغبار در کشور با فناوری سنجش از دور

پایش گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز انجام شده است. به نحوی که تصاویر ماهواره‌ای متئوست از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ نشان می‌دهد که پدیده گرد و غبار بر فراز نواحی غرب و جنوب غربی کشور اتفاق افتاده است و منشأ گرد و غبار از نواحی مرکزی عربستان (به صورت نواری با جهت غربی شرقی) و کشور عراق است. بیشترین غلظت گرد و غبار نیز مربوط به ساعت ۸:۳۰ بوده و در ساعت ۱۳:۳۰ از غلظت آن کاسته شده است.