با هدف شناخت موضوعات مرتبط با رسانه از دیدگاه شناختی محتوای درس‌نامه علوم شناختی و رسانه منتشر شد تا آموزش و یادگیری در این حوزه ارتقا یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نواوری با توجه به اهمیت روزافزون آگاهی از مهارت‌های شناختی و توسعه این فناوری، ضرورت آموزش و یادگیری در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی بیش از پیش ضروری شده است. بر همین اساس، یکی از اقدامات برای ارتقای دانش و مهارت‌های این حوزه در بخش‌های گوناگون جامعه از طریق تولید محتواهای آموزش، ترویجی و علمی به شکل‌های گوناگون اعم از مکتوب، چندرسانه‌ای و انتشار در فضای مجازی صورت گرفته است.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با تعریف سرفصل‌های اولویت‌دار برای حمایت، به مقوله آموزش تأکید ویژه‌ای دارد و از تولید محتوا در این حوزه حمایت می‌کند. بر همین اساس انتشار محتواهای آموزشی و ترویجی با هدف یادگیری در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.

معرفی علوم شناختی و ارتباط آن با مطالعات و کاربرد رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری مانند فیلم و تلویزیون، هدفی است که درس‌نامه علوم شناختی و رسانه به دنبال آن است.

تدوین این کتاب درسی در زمینه علوم شناختی و رسانه با توجه به گسترش علوم و فناوری های شناختی در کشور و لزوم پی‌ریزی رشته‌های جدید دانشگاهی در این حوزه و نیز با توجه به اهمیت فزاینده ی رسانه ها، امری ضروری عنوان شده است.