براساس این حکم انتصاب از سوی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، «محمد مهدوی» به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

 

در متن حکم انتصاب ستاری، خطاب به محمد مهدوی آمده است: «با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در کاربست علوم و فناوری‌های شناختی به موجب این حکم شما به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منصوب می شوید.»

«انتظار می رود با توکل به خداوند متعال و در چارچوب نظام نامه جامع ارزیابی متوازن ماموریت های ستادهای توسعه فناوری، ضمن همفکری و مشاورت با جناب آقای مجید نیلی احمدآبادی، اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی، توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه علوم شناختی و نظارت بر امور مربوطه در سطح کشور اقدام نمایید.»