آشنایی با واحدهای مستقر، استارت‌آپ‌ها و مرور فعالیت‌های آمپر در سالی که گذشت

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه

 

در این مکتوب ضمن آشنایی با واحدهای مستقر و مرور فعالیت‌های آمپر در سالی که گذشت با استارت‌اپ‌های کارخانه نیز آشنا می‌شویم.

https://amperinnovation.com/assets/docs/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87.pdf