بازار شامی در جهان تکنولوژی آی‌تی وجود دارد؛ تجهیزات هوشمندی که قرا راست زندگی ما را متحول کنندف در ادامه نگاهی به سمت ‌و سوی تکنولوژی‌های آی‌تی در سال پیش رو و آینده نزدیک داریم.