ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا External Factor Evaluation (EFE) matrix یکی از ابزارهای کمی در تجزیه و تحلیل استراتژی است.