ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا External Factor Evaluation (EFE) matrix یکی از ابزارهای کمی در تجزیه و تحلیل استراتژی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این ماتریس در کتاب مدیریت استراتژیک دیوید معرفی شده است و خروجی آن در ماتریس SWOT  مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار با ایجاد یک چارچوب برای ارزیابی ، باعث تسهیل در درک تهدید ها و فرصت های پیش روی سازمان می شود.
استفاده از این ابزار ساده می باشد و درک و استفاده از آن نیاز به تخصص خاصی ندارد. همچنین باعث ایجاد توافق و تمرکز افراد بر روی تهدیدها و فرصت ها می شود.

مراحل ایجاد یک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE):

1- برای آغاز یک جدول چهار ستونی تشکیل دهید. ستون اول را با فاکتورهای کلیدی خارجی تاثیر گذار بر سازمان که پیش از این شناسایی کرده اید قرار دهید. این فاکتورهای کلیدی در دو دسته کلی فرصت ها یا تهدیدها تقسیم می شوند.

2- ستون دوم مربوط به وزن (Weight) هر فاکتور می باشد. وزن یک عدد اعشاری و بین 0 تا 1 است.

توجه داشته باشید مجموع وزن های داده شده به فاکتورها می بایست مساوی عدد 1 باشد.
وزن هر فاکتور نشان از اهمیت و تاثیر گذاری آن بر روی کسب و کار شما است.

3- ستون سوم مربوط به اعتبار ها یا (Ratings) می باشد. اعتبار عددی بین 1 تا 4 است.این عدد میزان پاسخگویی استراتژی های فعلی سازمان به هر کدام از فاکتورها را نشان می دهد. عدد 1 به معنی پاسخگویی ضعیف و عدد 4 به معنی پاسخگویی بالا است.

4- ستون چهارم مربوط به امتیاز وزنی (weighted score) می باشد. این عدد از حاصلضرب وزن هر فاکتور در اعتبار آن به دست می آید.

تفسیر نتایج: عدد امتیاز وزنی میزان آمادگی سازمان جهت مواجه با تهدید ها و یا استفاده از فرصت ها را نشان می دهد. عدد ۴ آمادگی بالا و عدد ۱ آمادگی بسیار کم است.