خلاقیت یعنی مواجهه با یک وضعیت، مسئله، مشکل یا چالش به شیوه‏ای جدید. کسانی که از تفکر خلاق استفاده می‏‌کنند، از محدودیت‌‏هایی که استانداردهای روتین برایشان ایجاد کرده، عبور می‏کنند و به دنبال راه‏‌حل‏‌های تازه و نو می‏‌روند.