یکی از مزایایی که برای کار تیمی موفق برشمرده می‌شود پدیده‌ای است که از آن با عنوان سینرژی یا هم‌افزایی یاد می‌شود.