ترجمه فارسى آخرین و کاملترین گزارش شرکت مشاوره مدیریت مکینزى در مورد چشم انداز آینده اقتصاد ایران در دو-سه دهه آینده منتشر شد.