«مهندسی معماری دریایی» بانام بین‌المللی آن “Naval Architect” با اصلاحات صورت گرفته اکنون با عنوان مهندسی دریا شناخته‌شده است، طراحی و ساخت انواع کشتی‌ها و متحرک‌های دریایی، طراحی و ساخت انواع سکوهای ثابت و متحرک دریایی و طراحی و ساخت انواع اسکله و موج‌شکن(صنایع ساحلی و بندری)، برنامه آموزشی رشته مهندسی دریا عناوین گنجانده‌شده در معماری دریا هستند.